top of page
zdj_111.png

REGULAMIN FFFF 2022

white.png

Regulamin Konkursu  

Fresh Form Film Festival 2022


 

1. Postanowienia ogólne  

 

1.1 Konkurs amatorskich i półprofesjonalnych filmów krótkometrażowych Fresh Form Film Festival (dalej zwany: festiwal lub konkurs) organizowany jest przez 37 LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. 

 

1.2 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich oraz wyższych. 

 

1.3 Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie freshformfilmfestival.com

 

1.4 Konkurs rozstrzygany jest poprzez decyzję jury podczas głosowania, w trakcie gali projekcji filmów konkursowych, oraz poprzez decyzję osób głosujących w konkursie na nagrodę publiczności, poprzez oddanie głosu w ankiecie internetowej, udostępnionej w trakcie gali projekcji filmów

 

1.5 Nagrody filmowe przyznawane są w 4 kategoriach: 
 

1. studenci szkół wyższych  

2. uczniowie szkół średnich 

3. nagroda jury 

4. nagroda publiczności  

 

1.5.1 W przypadku pojawienia się znaczącej filmów z kategorii animacji organizator dopuszcza stworzenie osobnej kategorii uwzględniającej wyłącznie filmy animowane

1.5.2 W przypadku uznania jury w trakcie trwania gali przyznane mogą zostać również nagrody aktorskie 

1.6 Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas gali 18.11.2022 r.  

 

1.7 Werdykt ogłaszany jest przez prowadzących podczas gali projekcji filmów oraz poprzez socialmedia festiwalu.  

 

2. Zasady dotyczące zgłaszanych filmów  

 

2.1 Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 filmy. 

 

2.2 Zgłoszony film może mieć długość maksymalnie 10 minut. 

2.2.1 W zależności od liczby zgłoszeń filmy trwające powyżej 10 minut mogą zostać uwzględnione w osobnej kategorii lub nie zostać zaklasyfikowane do konkursu

 

2.3 Filmy nie mogą naruszać ogólnoprzyjętych norm etycznych. 

 

2.4 Filmy należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do 01.11.2022 r. 

 

2.5 O zakwalifikowaniu filmu do konkursu, twórca zostanie powiadomiony za pośrednictwem maila do dnia 05.11.2022 

 

2.6 Wszystkie zgłoszone filmy zostaną poddane selekcji przez organizatora festiwalu, który zastrzega sobie prawo do odrzucenia filmów nie spełniających regulaminu. 

 

2.7 Filmy nie mogą posiadać treści, które mogłyby spowodować usunięcia z serwisu facebook.com z powodu zgłoszenia przez podmiot trzeci naruszenia praw

autorskich w oparciu o procedury dotyczące zgłoszeń i odwołań określone w amerykańskiej ustawie DMCA. (United States Digital Millennium Copyright Act). 

2.8 Maksymalny rozmiar pliku z filmem to 1GB (jeden gigabajt).

2.9 Akceptowalne formaty przesyłanych filmów to nestępująco, mp4 (AVC/h264), mov, avi.

2.10 Do każdego zgłaszanego filmu twórca może dołączyć plakat promujący film, który zostanie wykorzystany w trakcie gali projekcji filmów konkursowych 

2.11 Plakat powinien być w formacie pionowym w proporcji 6x10 a jego minimalny rozmiar to 1500 x 2500 pikseli

2.12 Plakaty nie mogą naruszać ogólnoprzyjętych norm etycznych 

2.13 Plakaty przed publikacją zostaną zmodyfikowane o dodanie dolnego paska zawierającego logotyp Fresh Form Film Festival oraz logotypy partnerów i patronów medialnych.

2.14 Plakaty nie podlegają konkursowi

 
 

3. Transmisja i wykorzystanie wizerunku 

 

3.1 Organizator festiwalu zastrzega sobie prawo do transmisji oraz zapisu filmów konkursowych na mediach społecznościowych festiwalu oraz do dowolnego dysponowania zapisem transmisji w celach reklamowych i wizerunkowych festiwalu z zachowaniem i uznaniem autorstwa filmu. Materiały nie zostaną wykorzystane w celach dystrybucji komercyjnej.

 

4. Postanowienia końcowe  

 

4.1 Uczestnik przesyłając zgłoszenie konkursowe automatycznie akceptuje niniejszy regulamin. 

 

4.2 Uczestnik festiwalu przesyłając zgłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu  zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania wizerunku, zgodnie z art. 81 ust. 1  Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy, prace plastyczne lub  nagrania mogą zostać umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz wykorzystane  w materiałach promocyjnych i publikacjach szkolnych oraz w serwisach społecznościowych Festiwalu. 

 

4.3 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu co skutkować będzie natychmiastowym powiadomieniem osób, które już przesłały zgłoszenia. 

 

4.4 Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą przez organizatorów festiwalu.  

 

 

 

Podmiot odpowiedzialny: XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Świętokrzyska 1 00-360 Warszawa. tel./fax: 22 8279577, 22 8279535, 22 8270286

 

kontakt do opiekuna projektu: +48 692 404 955  

bottom of page